Regulamin


Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem polskim a jego przekładem na inną wersję językową, obowiązuje wersja w języku polskim.

REGULAMIN JUBICOM.EU

§ 1  Definicje

 1. Terminy użyte w Regulaminie otrzymują znaczenie:
 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Administrator – PB GROUP, siedziba Gdańsk, ul. Tomasza Edisona 3/3, NIP 5931376773,
  tel. +48 300 40 00, +48 58 520 90 99, info@jubicom.eu - właściciel jubicom.eu;
 3. jubicom.eu – platforma on-line obsługi Ogłoszeń i Zapytań ofertowych o charakterze zamkniętym, do której dostęp zarezerwowany jest wyłącznie dla firm z branży jubilerskiej i zegarkowej oraz firm branż współpracujących. Platforma umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Administratora i/lub jego partnerów i zarządzana jest przez Administratora. Platforma obsługuje dodatkowe domeny, których właścicielem jest Administrator. Domeny te mają równą ważność co jubicom.eu;
 4. Użytkownik niezarejestrowany – (Użytkownik nieposiadający Konta) podmiot niespełniający, bądź nieakceptujący warunków Regulaminu, który ma dostęp do części usług w ramach jubicom.eu;
 5. Użytkownik niezalogowany – (Użytkownik posiadający Konto) podmiot spełniający oraz akceptujący warunki Regulaminu, który uzyskał możliwość korzystania z usług w ramach jubicom.eu;
 6. Użytkownik – (Użytkownik zalogowany) posiadający aktywne Konto, który po uprzednim zalogowaniu uzyskał pełen dostęp do usług w ramach jubicom.eu;
 7. Ogłoszenie – prezentacja Produktu, w szczególności zawierająca cenę i opis Produktu, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach jubicom.eu i mająca na celu zachęcenie innego Użytkownika do złożenia Zapytania. Ogłoszenie zawiera również informacje teleadresowe Użytkownika publikującego Ogłoszenie;
 8. Produkt – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Ogłoszenia;
 9. Zapytanie (Zapytanie ofertowe) – działanie na skutek Reakcji mające na celu zaproszenie do złożenia Oferty;
 10. Cennik – zestawienie cen za Usługi płatne świadczone przez Administratora.  Cennik dostępny wyłącznie dla Użytkownika (zalogowanego);
 11. Droga Elektroniczna - wysyłka korespondencji na adres e-mail Użytkownika (login Użytkownika) i/lub na adres e-mail Administratora info@jubicom.eu;
 12. Droga Pocztowa - wysyłka korespondencji tradycyjną pocztą, za pośrednictwem któregokolwiek z operatorów pocztowych;
 13. Konto – zbiór  danych  Użytkownika wraz z informacjami o  jego  działaniach  na jubicom.eu, Konto posiada unikalną nazwę (login) oraz indywidualne hasło;
 14. Kupiec – Użytkownik, podejmujący czynności mające na celu złożenie Zapytania w ramach jubicom.eu; 
 15. Wystawca – Użytkownik, podejmujący czynności w ramach jubicom.eu zmierzające do zachęcenia innych Użytkowników do nawiązania kontaktu handlowego, a w szczególności złożenia Zapytań;
 16. Reakcja – działanie Użytkownika (potencjalnego Kupca) mające na celu uzyskanie dodatkowych informacji o Ogłoszeniu (Produkcie lub firmie - Wystawcy Ogłoszenia);
 17. Koszyk – zbiór Zapytań przed wysłaniem ich do Użytkowników;
 18. Rejestracja – procedura zakładania Konta na jubicom.eu;
 19. Siła Wyższa – zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz nowe akty prawne wydane przez organy władzy publicznej, nie wyłączając przepisów prawa miejscowego;
 20. Oferta – propozycja sprzedaży Produktu złożona poza nadzorem Administratora i mechanizmami jubicom.eu;
 21. Transakcja Handlowa – czynność prawna zachodząca między Użytkownikami poza nadzorem Administratora i mechanizmami jubicom.eu;
 22. Treść – materiał tekstowy, fotograficzny, grafika lub inne dane;
 23. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta między Użytkownikiem, a Administratorem;
 24. Usługa – usługi w ramach jubicom.eu świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika niezalogowanego i/lub Użytkownika (Użytkownika zalogowanego);
 25. Usługa płatna – usługi w ramach jubicom.eu świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika;
 26. Awaria – techniczna wada całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z Usług, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających z działania Siły Wyższej;

§ 2  Postanowienia ogólne

 1. Administrator może wprowadzać odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie Usług, w szczególności związane z akcjami promocyjnymi - Regulamin Promocji.
 2. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu, chyba że postanowienia Umowy lub odrębnych regulaminów stanowią inaczej.
 3. Administrator udostępnia mechanizmy jubicom.eu do użytkowania przez Użytkowników niezalogowanych i Użytkowników.
 4. jubicom.eu to platforma, na której  Użytkownik niezalogowany może w szczególności zapoznać się z podstawowymi informacjami w ramach jubicom.eu, a Użytkownik, ponadto może przeglądać Ogłoszenia, publikować Ogłoszenia, składać i przyjmować Zapytania oraz gromadzić informacje handlowe.
 5. jubicom.eu nie obsługuje dokumentów księgowych, magazynowych ani żadnej dokumentacji mającej wartość prawną względem przepisów prawa podatkowego.
 6. Użytkownik ma prawo do jednostronnego i bezwarunkowego odmówienia współpracy  oraz do nieudostępniania części lub całości informacji innym Użytkownikom. Nieudostępnianie informacji ograniczone jest bieżącymi rozwiązaniami mechanizmów jubicom.eu.
 7. Ceny Produktów widoczne w publikowanych Ogłoszeniach na jubicom.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, są to jedynie ceny orientacyjne netto (bez podatku VAT) przeliczone na jedną z walut funkcjonujących na jubicom.eu na podstawie kursu średniego walut z EBC (Europejskiego Banku Centralnego). Ceny kruszców/metali przeliczane są z walut w jakich dokonuje się nimi obrotu giełdowego i importowane są do mechanizmów jubicom.eu ze strony internetowej pod adresem www.kitco.com. Walutą stanowiącą podstawę wszystkich przeliczeń jest PLN.

§ 3  Warunki uczestnictwa w jubicom.eu

 1. Użytkownikiem niezalogowanym może być każdy podmiot spełniający oraz akceptujący warunki Regulaminu,
 2. Użytkownikami (posiadającymi Konto) jubicom.eu mogą być osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak również podmioty w organizacji  mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w kraju i/lub zagranicą, przynależące lub współpracujące z branżą jubilerską i/lub zegarkową.
 3. Administrator wymaga od potencjalnych Użytkowników potwierdzenia spełnienia powyższego warunku podczas Rejestracji poprzez podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru wpisu w rejestrze przedsiębiorstw lub innego numeru identyfikacji działalności gospodarczej.
 4. Warunkiem otrzymania uprawnień Użytkownika jest Rejestracja przez Użytkownika niezalogowanego oraz akceptacja tej Rejestracji przez Administratora.
 5. W niektórych przypadkach Administrator będzie wymagał od potencjalnego Użytkownika dodatkowych informacji w celu ostatecznej i jednoznacznej weryfikacji przynależności podmiotu do branży.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza rejestracyjnego i odmowy dostępu do Treści jubicom.eu przeznaczonych dla Użytkowników (posiadających Konto).
 7. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby weryfikacja potencjalnych Użytkowników przebiegała sprawnie (do 2 dni roboczych) oraz że nie uruchomi Konta podmiotom, w ocenie Administratora, do tego nieuprawnionym oraz niespełniającym zapisów Regulaminu.
 8. Po wypełnieniu przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracyjnego i weryfikacji oraz potwierdzeniu przez Administratora prawdziwości danych, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rejestracji oraz uruchomienie Konta Użytkownika. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Administratorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Administratora w ramach jubicom.eu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. W wyniku prawidłowej Rejestracji oraz po akceptacji tej Rejestracji przez Administratora, zostaje utworzone Konto Użytkownika z aktywnym loginem i hasłem podanym przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 10. Użytkownik powinien zachować hasło do Konta w tajemnicy.
 11. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta oraz do wszystkich aktualnie udostępnionych Usług w ramach jubicom.eu po podaniu loginu (adres e-mail) i hasła.
 12. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdej chwili bez podania przyczyny usuwając swoje Konto. Fakt ten nie zwalnia Użytkownika z rozliczenia nabytych zobowiązań względem Administratora w czasie obowiązywania Umowy.
 13. Administrator może rozwiązać Umowę i usunąć Konto w trybie natychmiastowym i bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie jeżeli Użytkownik rażąco nie przestrzega zapisów Regulaminu lub gdy Użytkownik nie podjął czynności logowania się na własne Konto w okresie co najmniej 365 dni.
 14. Usunięcie Konta skutkuje bezpowrotnym usunięciem wszystkich Treści o Użytkowniku oraz Ogłoszeń, które ani razu nie zostały powiązane z systemem zapytań jubicom.eu. Ogłoszenia, które choć jeden raz zostały dodane do Zapytania z przyczyn technicznych pozostaną w historii systemu na stałe. Usunięcie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, nastąpi w trybie natychmiastowym w dniu usunięcia Konta.
 15. Wraz z Rejestracją Użytkownik akceptuje niniejsze warunki Regulaminu, jak i ewentualne zmiany Regulaminu, o których zostanie powiadomiony Drogą Elektroniczną na adres zgodny z danymi Użytkownika, a w szczególności godzi się na:
 1. przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i handlowych przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. otrzymywanie Drogą Elektroniczną informacji handlowych od Użytkowników i Administratora oraz informacji technicznych od Administratora;
 3. publikację zamieszczonych przez Użytkownika Ogłoszeń;
 4. publikację informacji o udziale oraz przydzieleniu nagród w konkursach;
 5. archiwizację materiałów gromadzonych na serwerze Administratora konieczną dla celów rozliczeniowych, dokumentacji i ze względów bezpieczeństwa;
 6. gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych oraz na wykorzystywanie tych danych do promocji jubicom.eu;
 7. logowanie do panelu przez obsługę techniczną w celu prawidłowego funkcjonowania systemu;
 8. bezpowrotne usunięcie danych w przypadku rozwiązania Umowy, usunięcia Konta.
 1. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na Koncie Użytkownika.
 2. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych w trakcie korzystania z Usług, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 3. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania jubicom.eu do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu. W szczególności niedozwolone jest:
 1. rozpowszechnianie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, w szczególności treści: pornograficznych, rasistowskich, wulgarnych, powszechnie uważanych za obraźliwe, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, naruszających dobra osobiste innych osób;
 2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminów Promocji;
 3. tworzenie fikcyjnych Kont Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych;
 4. podejmowanie działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich.
 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta firmowego w obrębie przedsiębiorstwa osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta firmowe mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zmiany struktury organizacyjnej lub własnościowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
 2. Zarejestrowany Użytkownik wyraża całkowitą zgodę, bez jakichkolwiek wyłączeń, na udział w organizowanych akcjach promocyjnych, informacyjnych oraz reklamowych organizowanych przez Administratora lub przez inne podmioty na zlecenie Administratora lub za zgodą Administratora.
 3. Użytkownik ma prawo zgłaszać propozycje zmian i rozwoju Usług w zakresie jubicom.eu, problemy z korzystaniem z Usług, zasięgać informacji na temat Usług lub zgłaszać nieprawidłowości w działaniach innych Użytkowników Drogą Elektroniczną lub telefonicznie u Administratora, pod numerami wskazanymi w § 1 ust. 1.2. lit. b) Regulaminu.

§ 4  Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie jest prezentacją Produktu, ma charakter informacyjny, w szczególności zawiera parametry, cechy, funkcjonalność i cenę, mające na celu zachęcenie innego Użytkownika do złożenia Zapytania oraz rozpoczęcia negocjacji. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego i nie jest prawnie wiążące.
 2. Użytkownik po zalogowaniu przy wykorzystaniu i za pomocą mechanizmów dostępnych w ramach jubicom.eu ma możliwość zapisania i opublikowania Ogłoszenia.
 3. Ilość Ogłoszeń dla jednego Użytkownika ograniczona jest do liczby 10 000 Ogłoszeń.
 4. W celu stworzenia nowego lub edycji istniejącego Ogłoszenia Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu na jubicom.eu niezbędnych danych Produktu prezentowanego w Ogłoszeniu, a określonych przez Administratora, w szczególności:
 1. podania nazwy;
 2. określenia właściwego działu, kategorii oraz cech;
 3. dodania co najmniej jednego zdjęcia;
 4. uzupełnienia wszystkich pozostałych obowiązkowych parametrów.
 1. Użytkownik może również dodać opis Produktu, przy czym opis ten może dotyczyć wyłącznie parametrów, cech i funkcjonalności prezentowanego w Ogłoszeniu Produktu. Nie może dotyczyć treści innych niż prezentowany Produkt. Nie może również zawierać odnośników na inną stronę niż jubicom.eu
 2. Do każdego Ogłoszenia w sposób zautomatyzowany dodane zostaną informacje teleadresowe Użytkownika publikującego Ogłoszenie, w szczególności:
 1. nazwa firmy;
 2. dane osobowe;
 3. kontakt telefoniczny oraz e-mail;
 4. adres firmy.

Użytkownik zobowiązuje się do zadbania o zawarcie rzetelnych i kompletnych informacji teleadresowych oraz wyraża zgodę na publikację tych danych na jubicom.eu.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia w Ogłoszeniu rzetelnych i kompletnych Treści, dbając o dobre ilustracje oraz skatalogowanie w działach i kategoriach zgodnie z rzeczywistymi parametrami, ze szczególną dbałością o prawidłową informację o aktualnej cenie Produktu.
 2. Cena opublikowana w Ogłoszeniu, jest orientacyjną ceną netto (bez VAT) i stanowi jedynie część informacji o cechach Produktu. Cena opublikowana w Ogłoszeniu w żadnym razie nie może być odbierana jako Oferta w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 3. W ramach funkcjonujących mechanizmów na jubicom.eu, Administrator zastrzega sobie prawo do szczególnego wyróżniania Ogłoszeń, w których została podana cena.
 4. Podawanie nieprawdziwych Treści lub Cen, celowe wprowadzanie w błąd innych Użytkowników, nadużywanie lub niezgodne z przeznaczeniem lub Regulaminem wykorzystanie funkcjonalności jubicom.eu do wprowadzania Produktów stanowi naruszenie Regulaminu.
 5. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania i wprowadzania Treści wykorzystanych w Ogłoszeniach.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania Treści Ogłoszeń, które mogłyby naruszyć obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie), jak również takich, które mogłyby zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
 7. Prawidłowo przygotowane Ogłoszenie można zapisać lub opublikować:
 1. Zapisanie Ogłoszenia na jubicom.eu w żaden sposób nie obciąża finansowo Użytkownika zapisującego Ogłoszenie.
 2. Fakt opublikowania Ogłoszenia w celu zachęcenia innych Użytkowników do składania Zapytań nie obciąża finansowo Wystawcy Ogłoszenia, jednak skutkuje możliwością podjęcia oczekiwanej Reakcji u innego Użytkownika, która to Reakcja będzie obciążała finansowo Użytkownika publikującego Ogłoszenie zgodnie z obowiązującym Cennikiem, na co poprzez fakt publikacji Użytkownik wyraża zgodę.
 1. Z chwilą opublikowania Ogłoszenia, Użytkownik zleca Administratorowi, za pośrednictwem mechanizmów jubicom.eu, prezentację Treści Ogłoszenia.
 2. W celu ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania kosztów związanych z Reakcją innych Użytkowników na opublikowane Ogłoszenie, Użytkownik (Wystawca Ogłoszenia) w każdej chwili może wyłączyć publikację Ogłoszenia zmieniając jego status na „zapisany” (nie widoczny dla innych Użytkowników, status ten umożliwia ponowne opublikowanie Ogłoszenia w późniejszym terminie) lub bezpowrotnie usunąć Ogłoszenie.
 3. Użytkownik z chwilą opublikowania Treści Ogłoszenia na jubicom.eu, w tym również treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć, udziela Administratorowi zezwoleń na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
 1. utrwalania i zwielokrotniania bez ograniczenia co do ilości, formatu i wielkości nakładu,  w tym  techniką  zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach;
 2. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji, a  także  publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, internecie, TV, publikowanie w wydawnictwach i na stronach internetowych, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;
 3. użyczania i wprowadzania do obrotu
 1. Administrator ma prawo  przekazać nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
 2. Zgoda Użytkownika obejmuje w szczególności wykorzystanie Treści Użytkownika do tworzenie nowych Treści (artykułów, katalogów, materiałów reklamowych i promocyjnych) opracowanych przez Administratora lub na jego zlecenie oraz udostępniania tych Treści osobom trzecim.
 3. Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem. Użytkownik zapewnia, że zwolni Administratora oraz podmioty, którym Administrator zgodnie z Regulaminem udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności.

§ 5  Przebieg, składanie i obsługa Zapytań

 1. Działania Użytkownika jubicom.eu poruszającego się w zakresie przeglądania i Reagowania na Ogłoszenia jak również wysłania Koszyka Zapytań w żaden sposób nie obciąża finansowo tego Użytkownika. Wszystkie obciążenia finansowe związane z Reakcją Użytkowników pokrywa Wystawca Ogłoszenia (Użytkownik, który opublikował Ogłoszenie).
 2. Podczas przeglądania Ogłoszeń, Użytkownik (Kupiec) ma dostęp do informacji, które zostały udostępnione przez Użytkowników (Wystawców).
 3. Przeglądając Ogłoszenia, Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z narzędzi jubicom.eu umożliwiających nawiązanie kontaktu handlowego, a w szczególności wysłania Koszyka Zapytań.
 4. Wysłanie Koszyka Zapytań (również jedno Zapytanie) skutkuje wskazaniem zainteresowania oraz wymianą informacji handlowych pomiędzy Użytkownikiem zainteresowanym, a Użytkownikami, których Ogłoszenia znalazły się w wysłanym Koszyku Zapytań. Szczególnie zachodzi wzajemne przekazanie informacji:
  1. nazwa firmy;
  2. dane osobowe;
  3. kontakt telefoniczny oraz e-mail;
  4. adres firmy;
  5. lista Ogłoszeń z Koszyka;
  6. inne szczegóły i uwagi dotyczące Zapytania;
   na co Użytkownicy wyrażają zgodę.
 5. Po wysłaniu Zapytań nie ma możliwości ponownej edycji zawartości tych Zapytań.
 6. Po wysłaniu Koszyka Zapytań, udostępnione wzajemnie informacje zostają na stałe zapisane na Kontach Użytkowników. Potwierdzenie złożenia Zapytania wysyłane jest automatycznie do wszystkich stron związanych z danym Zapytaniem poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Złożenie Zapytania (wysłanie Koszyka Zapytań) nie jest prawnie wiążącym zamówieniem, nie obliguje żadnej ze stron do dalszych działań i nie wywołuje zobowiązań finansowych, oznacza jedynie zainteresowanie wybranymi Ogłoszeniami i zaprasza do złożenia Oferty.
 8. Użytkownik otrzymujący Zapytanie wskazujące na zaproszenie do złożenia Oferty powinien niezwłocznie zareagować poprzez kontakt z Użytkownikiem składającym Zapytanie.
 9. Jubicom.eu nie udostępnia mechanizmów umożliwiających wykonanie dalszych czynności handlowych. W związku z powyższym dalsza Transakcja Handlowa zachodząca między Użytkownikami powinna być realizowana poza nadzorem Administratora i mechanizmami jubicom.eu i na własne ryzyko Użytkowników;
 10. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści Ogłoszeń, oraz że na żadnym z etapów nie jest stroną jakichkolwiek umów i oświadczeń woli zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawierane umowy lub oświadczenia woli pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem mechanizmów udostępnionych na jubicom.eu oraz/lub poza nim. Administrator w żadnej kwestii nie będzie rozstrzygał sporów pomiędzy Użytkownikami oraz wyklucza swój udział w jakiejkolwiek formie w procesie sporu lub ugody pomiędzy Użytkownikami.

§ 6  Opłaty i funkcjonowanie Usług płatnych

 1. Ewentualne opłaty poniesione przez Użytkownika za korzystanie z dostępu do sieci Internet nie dotyczą Usług świadczonych przez Administratora w ramach jubicom.eu.
 2. Korzystanie z Usług w ramach jubicom.eu przez Użytkownika niezarejestrowanego jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z Usług w ramach jubicom.eu przez Użytkownika (w szczególności przeglądanie Ogłoszeń i składanie Zapytań) jest bezpłatne.
 4. Proces publikowania Ogłoszeń jest bezpłatny jednak każde Ogłoszenie może wywołać Reakcję u innego Użytkownika, która może skutkować Usługą płatną zgodnie z Cennikiem.
 5. Opłaty zgodne z Cennikiem za Usługi płatne świadczone w ramach jubicom.eu może ponieść Użytkownik (Wystawca) publikujący Ogłoszenie, którego to Ogłoszenie odniesie skutek Reakcji przez innego Użytkownika (potencjalnego Kupca) mające na celu uzyskanie dodatkowych informacji o Ogłoszeniu (Produkcie lub firmie - Wystawcy Ogłoszenia).
 6. Do Reakcji (Usług płatnych) w szczególności zaliczamy:
 1. odsłonę szczegółów Ogłoszenia;
 2. odsłonę szczegółów Ogłoszenia promowanego;
 3. wyświetlenie danych teleadresowych Użytkownika publikującego Ogłoszenia (Użytkownik Wystawca);
 4. wyświetlenie profilu Użytkownika publikującego Ogłoszenia;
 5. skorzystanie z hiperłącza kierującego poza platformę jubicom.eu, a publikowanego w Ogłoszeniu lub danych teleadresowych Użytkownika;
 6. odebranie Koszyka Zapytań (odebranie Zapytań wysłanych przez innego Użytkownika).  
 1. Koszty Usług płatnych naliczane są wyłącznie podczas Reakcji innego Użytkownika (potencjalny Kupiec) niż Użytkownik publikujący Ogłoszenie (Wystawca Ogłoszenia).
 2. Reakcja z § 6 ust. 6. lit. a. do e. będzie naliczała koszt wygenerowany przez każdego Użytkownika tylko jeden raz na dobę (doba rozpoczyna się o godzinie 0:00 i kończy 24:00).
 3. Reakcja z § 6 ust. 6. lit. f. będzie naliczała koszt za każdy Produkt przesłany w Zapytaniu za pośrednictwem Koszyka Zapytań.
 4. Jubicom.eu w żadnym momencie nie nalicza prowizji (również od wysłanego Koszyka Zapytań), a ilość sztuk danego Produktów w Zapytaniu nie ma wpływu na naliczony koszt od Reakcji.
 5. Zabronione jest działanie Użytkowników mające na celu wygenerowanie dodatkowych kosztów innym Użytkownikom poprzez celowe wywoływanie Reakcji (Usług płatnych). Działanie takie będzie monitorowane przez mechanizmy jubicom.eu, co w konsekwencji skutkować może rozwiązaniem Umowy (usunięciem Konta) z Użytkownikiem działającym na szkodę innych Użytkowników.
 6. Użytkownik ma dostęp do informacji o aktualnym stanie kosztów wygenerowanych przez Reakcje Użytkowników, a wynikający z wyliczenia Usług płatnych świadczonych w ramach jubicom.eu zgodnie z Cennikiem. Informacja ta znajduje się w Panelu administracyjnym Użytkownika w zakładce „Aktualne saldo”. Z przyczyn technicznych stan konta może być aktualizowany z opóźnieniem do 24 godzin.
 7. Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie wyłączyć dostęp innym Użytkownikom do części lub wszystkich czynności mogących wygenerować Reakcję (naliczenie kosztów). Tym samym ma możliwość ograniczyć lub całkowicie wyłączyć Usługi płatne świadczone przez Administratora w ramach jubicom.eu.
 8. Zestawienie cen Usług płatnych (Reakcji) znajduje się w Cenniku, który jest udostępniony Użytkownikom posiadającym aktywne konto.
 9. Administrator ma prawo do poszerzania ilości świadczonych Usług płatnych, a w szczególności dalszego rozwoju platformy jubicom.eu bez powiadamiania Użytkownika.
 10. Administrator będzie wystawiał Użytkownikowi faktury jeden raz w miesiącu za Usługi płatne świadczone w ramach jubicom.eu na kwotę wynikającą z aktualnego stanu kosztów Użytkownika w danym okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 11. Faktury będą przekazywane Użytkownikowi Drogą Elektroniczną poprzez udostępnienie ich na koncie Użytkownika w zakładce „Rozliczenia / Faktury” na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin. Jednak w każdym momencie Użytkownik może wyrazić sprzeciw i zażądać przesyłania faktur wydrukowanych Drogą Pocztową.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłaty wynikających z faktur na numer konta bankowego podanego na fakturze.
 13. Nieterminowe opłacenie faktury skutkować będzie następującymi sankcjami:
 1. opóźnienie 7 dni - upomnienie pisemne Drogą Elektroniczną;
 2. opóźnienie 14 dni - powtórne upomnienie Drogą Elektroniczną oraz zablokowanie części Usług;
 3. opóźnienie 21 dni - trzecie upomnienie Drogą Elektroniczną oraz zablokowanie części Usług w szczególności zablokowanie edycji i wyłączenie publikowanych Ogłoszeń zamieszczonych na Koncie Użytkownika.

Przywrócenie zablokowanych usług nastąpi po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Administratora w terminie trzech dni roboczych.

 1. W przypadku przekroczenia opóźnienia należnej płatności powyżej 21 dni Administrator może podjąć wobec Użytkownika działania zmierzające do windykacji opóźnionej należności. W związku z powyższym, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. Wszelkie koszty wynikające z obsługi windykacyjnej poniesie Użytkownik.
 2. Administrator powiadamia Użytkownika Drogą Elektroniczną o zmianie Cennika z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed jego wprowadzeniem w życie.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do zrezygnowania z Usług płatnych świadczonych przez Administratora w ramach jubicom.eu poprzez zaprzestanie korzystania z części lub wszystkich Usług płatnych (w szczególności publikowania Ogłoszeń).
 4. Jeżeli zmiana Cennika przebiega z korzyścią dla Użytkownika i polega na zmniejszeniu cen Usług, Administrator nie jest zobowiązany do powiadamiania Użytkownika o zmianie Cennika.
 5. Użytkownik nie ma prawa udostępniać Usług platformy jubicom.eu osobom trzecim, jak również świadczyć na podstawie tych Usług – odpłatnie bądź nieodpłatnie – jakichkolwiek usług innym podmiotom.

§ 7  Pozostałe obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane, w szczególności dane dotyczące kontaktu z firmą oraz informacje o prezentowanych przez niego Ogłoszeniach (w szczególności podana cena) są prawdziwe, rzetelne, kompletne i nie wprowadzają innych Użytkowników w błąd.
 2. Użytkownik występuje na platformie jubicom.eu pod własną nazwą i dba o to, aby dane dotyczące jego adresu, firmy oraz sposobu nawiązania kontaktu były zawsze aktualne.
 3. Przed skorzystaniem z dostępu do Konta, Użytkownik zobowiązany jest do identyfikacji poprzez podanie prawidłowego loginu oraz hasła.
 4. Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich działań mogących wpływać negatywnie na funkcjonowanie jubicom.eu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niekopiowania oraz jakiegokolwiek powielania i rozpowszechniania treści zamieszczonych przez innych Użytkowników jubicom.eu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z platformy jubicom.eu zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami i ogólnymi standardami użytkowania Internetu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej reakcji na korespondencję od innych Użytkowników (potencjalnych Kupców) oraz Administratora.
 8. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania, Treści i materiały opublikowane na platformie jubicom.eu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora lub innych Użytkowników.
 9. Jeżeli z powodu działań, treści czy materiałów zamieszczonych przez Użytkownika inny Użytkownik lub osoba trzecia wystąpi przeciwko jubicom.eu z jakimikolwiek roszczeniami korzystającymi z ochrony prawa, Administrator jubicom.eu wystąpi do Użytkownika o natychmiastowe podjęcie działań polegających w szczególności na: zaniechaniu działań naruszających interesy osób trzecich, usunięciu spornych informacji i materiałów, udzieleniu informacji bądź sprostowania oraz innych działań jakie w danej sytuacji zostaną uznane za stosowne i adekwatne do dokonanego naruszenia.
 10. W przypadku roszczeń wysuwanych względem jubicom.eu przez osoby trzecie, a na skutek działań Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszystkie wydatki, które poniósł Administrator w związku z roszczeniem, jak również do zapłaty stosownego odszkodowania bądź zadośćuczynienia.
 11. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o nawiązanych kontaktach oraz działaniach w ramach jubikom.eu.

§ 8  Pozostałe prawa, wyłączenie odpowiedzialności i obowiązki Administratora

 1. Administrator jest uprawniony do:
 1. przeprowadzania modernizacji jubicom.eu, a tym samym do częściowego lub całkowitego wyłączenia jubicom.eu na czas niezbędny do przeprowadzenia ww. prac bez powiadomienia Użytkowników;
 2. zamieszczania na jubicom.eu treści, grafik i filmów reklamowych, ogłoszeniowych i innych;
 3. zablokowania niewłaściwie opublikowanych Ogłoszeń;
 4. zmiany kategorii Ogłoszenia w przypadku niewłaściwego oznaczenia tej kategorii przez Użytkownika;
 5. pełnej moderacji Ogłoszeń po uprzedniej zgodzie Użytkownika;
 6. zablokowania i/lub wyłączenia części lub całości Usług, odmowy świadczenia Usługi i/lub jednostronnego wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w przypadku gdy Administrator stwierdzi nieprzestrzeganie Regulaminu;
 7. zablokowania Konta lub części Usług bądź też wypowiedzenia Umowy i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku podejrzenia o bezprawne działania Użytkownika lub działania na szkodę innych Użytkowników;
 8. świadczenia Użytkownikom innych usług z zakresu działalności Administratora lub usług ułatwiających Użytkownikom korzystanie z jubicom.eu, w tym wykonywanie fotografii, opracowanie treści Ogłoszeń, itp. na zasadach określonych w odrębnych ustaleniach z Użytkownikiem.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. zakłócenia w funkcjonowaniu jubicom.eu wywołane Siłą Wyższą, niedozwolonym działaniem lub zaniechaniem Użytkowników oraz osób trzecich, Awarią energetyczną, Awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników lub doprowadziły do utraty wcześniej dokonanych uzgodnień lub Transakcji Handlowych pomiędzy Użytkownikami;
 2. czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji jubicom.eu, wynikającą z konieczności dokonywania jego modernizacji czy konserwacji;
 3. nagłe zastrzeżenie publikowania danych Użytkownika opublikowanych na platformie jubicom.eu;
 4. szkody wywołane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji;
 5. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Awariami i błędami używanego oprogramowania i sprzętu Użytkownika, jak i w związku z technicznymi usterkami w Internecie.
 6. szkody, które powstały w wyniku braku dostępu Użytkownika do Internetu;
 7. szkody powstałe przez osoby trzecie, które znalazły się w posiadaniu hasła Użytkownika i dostępu do Konta Użytkownika.
 8. jakiekolwiek utracone korzyści przez Użytkownika korzystającego z jubicom.eu, w szczególności poprzez błędne lub niewłaściwe użytkowanie oprogramowania jubicom.eu.
 9. zawierane pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami porozumienia, oświadczenia, ujawnianie poufnych informacji, umawiane i dokonane Transakcje Handlowe.
 1. Administrator nabywa uprawnienia do korzystania z treści i zdjęć zawartych w Ogłoszeniach opublikowanych przez Użytkowników, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania, w szczególności do organizowania kampanii reklamowych oraz tworzenia treści informacyjnych.
 2. W przypadku podejmowania przez Użytkowników działań szkodzących wizerunkowi jubicom.eu lub Administratora czy to poprzez publikowanie nieprawdziwych danych bądź danych szkodzących innym Użytkownikom lub osobom trzecim, czy też w jakikolwiek inny sposób, w efekcie których to działań Administrator skorzysta z uprawnienia do zablokowania bądź też wypowiedzenia Umowy i usunięcia Konta Użytkownika (patrz: ust. 1 lit. f.), Użytkownikowi takiemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.

W każdym razie, nawet w sytuacji gdyby rozstrzygający spór organ uznał racje Użytkownika wobec którego zastosowano środki opisane w ust. 1 lit. c. i d., iż niesłusznie zablokowano bądź wypowiedziano mu Umowę i usunięto Konto, wysokość należnej z tego tytułu rekompensaty stanowić będzie dwukrotność ostatniej opłaconej faktury, pod warunkiem że wszystkie zobowiązania względem Administratora zostały całkowicie opłacone, co ostatecznie wyczerpuje wszelkie roszczenia w tym zakresie.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby mechanizmy jubicom.eu funkcjonowały bez zakłóceń oraz bez błędów, nie wyklucza to jednak możliwości pojawienia się niepożądanych błędów. Administrator wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za błędy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania mechanizmów jubicom.eu. Tym samym Użytkownik korzysta z mechanizmów jubicom.eu na własną odpowiedzialność.
 2. Administrator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji oraz innych poufnych danych zaistniałych pomiędzy Użytkownikami, a przekazywanymi do jubicom.eu.
 3. Administrator zapewnia stałą opiekę oraz bieżące wsparcie techniczne w pierwszej kolejności Użytkownikom (zalogowanym).

§ 9  Reklamacje i tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje, w szczególności dotyczące niedotrzymania z winy Administratora określonych w Umowie: terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu ich świadczenia. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty nowej/kolejnej faktury.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana Drogą Elektroniczną na adres Administratora e-mail info@jubicom.eu i zawierać:
 1. imię i nazwisko, nazwę oraz adres siedziby Użytkownika;
 2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 4. proponowane odszkodowanie wyliczone proporcjonalnie do wartości Usługi i czasu okresu reklamowanego;
 5. w przypadku reklamacji składanej w imieniu Użytkownika przez osobę trzecią – dodatkowe informacje: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację w imieniu Użytkownika.
 1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w § 9 ust. 2 Administrator, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa składającego reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
 2. Po upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma z reklamacją lub jeśli nastąpiło wezwanie do uzupełnienia reklamacji, od dnia otrzymania kompletnej informacji uzupełniającej daną reklamację.
 4. Reklamacje składa się w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zaistnienia niepożądanej sytuacji. Reklamacje zgłaszane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 10  Prywatność

 1. Dane osobowe Użytkowników podane przez Użytkowników niezalogowanych i Użytkowników za pośrednictwem odpowiednich formularzy jubicom.eu, Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. (www.jubicom.eu/strony/informacje/przetwarzanie-danych-osobowych)
 2. Część danych osobowych może być ujawniana innym Użytkownikom jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie i w celu sprawnego przebiegu kontaktu handlowego za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Użytkownik, który otrzymał dane osobowe innego Użytkownika w wyniku korzystania z Regulaminowych działań na jubicom.eu zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, chyba że posiada taką zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

§ 11  Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jubicom.eu dostępny jest pod adresem www.jubicom.eu/strony/informacje/regulamin.
 2. Użytkownik obowiązany jest do powiadomienia Administratora w formie pisemnej Drogą Elektroniczną info@jubicom.eu o każdej zmianie adresu pocztowego lub adresu e-mail w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. W przypadku niedopełnienia przez Użytkownika tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Użytkownika pod dotychczasowy adres lub adres e-mail będzie uznana za skutecznie doręczoną.
 3. Administrator powiadamia Użytkownika o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie – Drogą Elektroniczną.
 4. Brak pisemnego oświadczenia Użytkownika przed terminem wejścia w życie nowej treści Regulaminu oznacza akceptację zmian oraz kontynuację Umowy.
 5. Zapisu § 11 ust. 3 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, następuje na skutek zmiany przepisów prawa, w tym usunięcia niedozwolonych postanowień Regulaminu.
 6. Przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających ze świadczenia Usług w ramach jubicom.eu, Administrator może współpracować z osobami trzecimi, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Wszelkie materiały w ramach jubicom.eu, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja strony, wszelkie znaki towarowe oraz inne Treści, dostępne na stronach internetowych jubicom.eu stanowią przedmiot praw Administratora lub Użytkowników. Wszystkie te elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 8. Zabronione jest pobieranie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie lub zakresie Treści dostępnych w ramach jubicom.eu bez zgody Administratora.
 9. Zarówno Administrator jak i Użytkownik, wypełniając postanowienia Regulaminu, zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 10. W sprawach spornych zastosowanie będzie miał Regulamin w języku polskim, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 11. Zarówno Administrator jak i Użytkownik, dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów.
 12. Wszelkie nierozwiązane polubownie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 13. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu utracą swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty Regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 roku.
akceptuję

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Więcej dowiesz się w Polityce prywatności.